ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: De dienst die All In 1 Fit aan de Consument aanbiedt.

Aanvaarding: De acceptatie van de Overeenkomst van All In 1 Fit, dat wil zeggen, de Consument geeft automatisch door het uitvoeren van een definitieve Aanvraag – de Consument heeft dus de betaling afgerond – akkoord;

Aanvraag: De Consument doet een Aanvraag wanneer zij een aankoop bij All In 1 Fit in gang zet.

Aanvullende overeenkomst: Een Overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Aanbieder van de dienst worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Aanbieder van de dienst;

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: Kalenderdag;

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: Een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of de Aanbieder van de dienst in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Gebruiksovereenkomst: Door het accepteren van de Aanvraag door de Consument en de afronding van de betaling, wordt er een elektronische Gebruiksovereenkomst opgesteld. De Consument maakt dan namelijk gebruik van de dienst van All In 1 Fit;

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Aanbieder van de dienst: Ook wel All In 1 Fit;

Trainingsschema: De Consument kan bij All In 1 Fit een trainingsschema kopen. Zodra dit proces op de website van All In 1 Fit is afgerond, is er sprake van een aankoop. Deze aankoop is dan definitief.

Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tussen de Aanbieder van de;

Dienst en de: Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en de Aanbieder van de dienst gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Bij het niet voldoen van betaling: Bij het niet voldoen van een betaling gaat de consument akkoord met €40,- incassokosten.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE AANBIEDER VAN DE DIENST

All In 1 Fit 

Voor klantendienst: info@allin1fit.nl

Voor adverteren & partnerships: allin1fit@outlook.com

KvK-nummer: 81215827

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het internetplatform All In 1 Fit.com (hierna ‘All In 1 Fit of ‘de Aanbieder van de dienst genoemd). Ze beschrijven in detail de door All In 1 Fit aangeboden gebruiksfuncties en regelen in het bijzonder de totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst tussen de Consument en All In 1 Fit. Afwijkende bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij All In 1 Fit uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal All In 1 Fit voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij All In 1 Fit zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

All In 1 Fit bied trainingsschema’s, voedingsschema’s en personal training aan.

Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als All In 1 Fit gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden All In 1 Fit niet.

Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van Aanvaarding door de Consument van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De Consument aanvaart het Aanbod van All In 1 Fit langs de elektronische weg. All In 1 Fit bevestigt daarna de ontvangst van de Aanvaarding van het Aanbod door middel van een bevestigingsmail. Deze bevestiging kan de Consument gebruiken ter bewijs, mocht dit noodzakelijk zijn – wanneer er bijvoorbeeld sprake is van Herroeping.

Om de data die beschikbaar gesteld is tijdens de elektronische Overeenkomst te beveiligen, zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen; daarnaast is er sprake van een veilige web omgeving. Bij de elektronische betaling zijn de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

All In 1 Fit kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien All In 1 Fit op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of Aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De Consument kan haar ingevoerde gegevens te allen tijde vóór het verzenden van de bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiemogelijkheden tijdens het bestelproces.

ARTIKEL 7 – GELDIGHEIDSDUUR EN BEËINDIGING

De Gebruiksovereenkomst eindigt met de levering van de bestelde dienst (downloaden van het schema).

Beide partijen hebben het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang stop te zetten wegens zwaarwegende redenen. Bij een dergelijke stopzetting zal All In 1 Fit alle betaalde bedragen zo snel mogelijk na stopzetting van de Overeenkomst terugbetalen. Een overschrijding van de verzendtermijn kan niet leiden tot verdere schadeclaims.

ARTIKEL 8 – STREVEN NAAR MEEST RECENTE EN ACTUELE INFORMATIE

All In 1 Fit streeft ernaar om op het platform altijd nauwkeurige, exacte en actuele informatie te verstrekken. Mocht de website ondanks deze inspanningen toch incidenteel onjuiste, onvolledige of verouderde informatie bevatten, dan verplicht All In 1 Fit zich ertoe om de onjuiste, onvolledige of verouderde informatie zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de Consument deze informatie ontdekt, dan verzoekt All In 1 Fit de Consument vriendelijk om dit aan te geven zodat All In 1 Fit deze wijziging kan toepassen. All In 1 Fit kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de informatie op het platform. In het bijzonder kan de Consument geen aanspraak maken op de inhoudelijke juistheid of de vormelijke doeltreffendheid van de opzegbrief en/of de inachtneming van de opzegtermijn.

ARTIKEL 9 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, dient de Consument een e-mail te zenden naar Info@allin1fit.nl met de vraag of de Dienst geannuleerd kan worden inclusief reden van Herroeping. De reden van Herroeping is echter niet wettelijk verplicht. Het is vervolgens aan All In 1 Fit om, mits het schema nog niet gedownload is, de dienst te annuleren en de Consument hiervan op de hoogte te stellen.

Mocht de annulering niet meer lukken doordat deze al gedownload is naar de Organisatie, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de Consument.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument. Nadat de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn Herroepingsrecht is All In 1 Fit verantwoordelijk voor het terugbetalen van de kosten die de Consument gemaakt heeft – dit betreft puur de kosten die All In 1 Fit vraagt voor de Dienst. Deze kosten krijgt de Consument zo spoedig mogelijk na Herroeping teruggestort op de betaalrekening.

Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VAN DE AANBIEDER VAN DE Dienst BIJ HERROEPING

Als All In 1 Fit de melding van Herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

All In 1 Fit vergoedt alle betalingen van de Consument, zo snel mogelijk na de dag waarop de Consument hem de Herroeping meldt.

All In 1 Fit gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

ARTIKEL 11 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

All In 1 Fit staat er voor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door All In 1 Fit verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover All In 1 Fit kan doen gelden indien All In 1 Fit is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van All In 1 Fit waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

De Aanbieder van de dienst zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de Aanvraag en bij de verlening van de diensten.

De diensten die door de Consument zijn aangevraagd, zijn gekoppeld aan het adres dat de Consument aan de Aanbieder van de dienst kenbaar heeft gemaakt.

All In 1 Fit zal de geaccepteerde Aanvragen zo snel mogelijk uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan zo spoedig mogelijk doch binnen twee weken nadat zij de Aanvraag heeft gedaan bericht.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de Aanbieder van de dienst het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

ARTIKEL 13 – ANNULERING

De Consument kan een Aanvraag te allen tijde annuleren, met inachtneming van daartoe overeengekomen dienstsregels. Mocht de Dienst al gedownload zijn, is dit niet mogelijk.

ARTIKEL 14 – BETALING

All In 1 Fit neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen. All In 1 Fit garandeert deze bescherming door het gebruik van gespecialiseerde dienstverleners, zoals erkende creditcardbedrijven en aanbieders van betalingsdiensten.

Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen direct na het sluiten van de Overeenkomst te worden voldaan.

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan All In 1 Fit te melden.

Als de Consument niet betaalt, heeft All In 1 Fit het recht de dienstverlening volledig op te schorten tot de Consument alle openstaande bedragen heeft betaald of een overeenkomstige zekerheid heeft gesteld. All In 1 Fit heeft ook het recht de uitvoering van de dienstverlening te weigeren indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de betalingsvordering van All In 1 Fit in gevaar komt door het onvermogen van de Consument om te betalen.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDER VAN DE DIENST

Schadeclaims jegens All In 1 Fit zijn uitgesloten, met uitzondering van claims wegens overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, of wegens niet-naleving van wezenlijke contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), alsook aansprakelijkheid voor andere schade die te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatigheid van All In 1 Fit, dan wel van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van All In 1 Fit. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de naleving noodzakelijk is om het doel van de Overeenkomst te bereiken.

De aansprakelijkheid van All In 1 Fit beperkt zich tot de hoogte van het bedrag waarvoor de overeenkomst tussen de Consument en All In 1 Fit is afgesloten.

De beperkingen in bovenstaande paragrafen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers van All In 1 Fit, indien schadeclaims jegens hen worden ingediend.

De Consument stelt All In 1 Fit vrij van schadeclaims die derden jegens All In 1 Fit kunnen indienen wegens schending van een recht of niet-naleving van een verplichting door de Consument zelf, tenzij zij niet verantwoordelijk is voor die schending of niet-naleving. Dit omvat in het bijzonder claims op basis van of in verband met inhoud die de Consument in het kader van de All In 1 Fit-diensten opslaat, publiceert en/of verzendt.

Indien All In 1 Fit op haar website een link naar websites van derden opneemt, kan All In 1 Fit niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het bestaan van die websites.

ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

All In 1 Fit beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij All In 1 Fit. Dit geschiedt via het e-mailadres Info@allin1fit.nl

Bij All In 1 Fit ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door All In 1 Fit binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 – BEREIKBAARHEID VAN All In 1 Fit

All In 1 Fit stelt binnen de technische mogelijkheden alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website constant beschikbaarheid is. Aspecten in verband met onderhoud, veiligheid of capaciteit die niet onder de verantwoordelijkheid van All In 1 Fit vallen, kunnen evenwel leiden tot kortstondige storingen of tijdelijke onderbrekingen. De Consument erkent in dat opzicht dat een continue beschikbaarheid van de website technisch niet kan worden gegarandeerd.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

All In 1 Fit behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen te allen tijde te wijzigen.

Op de rechtsverhouding tussen de Consument en All In 1 Fit is het Nederlands recht van toepassing. Bij gebruikers geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt ingetrokken (gunstigheidsprincipe).

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of later hun rechtsgeldigheid verliezen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst.