De volgend genoemde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

All In 1 Fit

AllIn1Fit@outlook.com

KVK nummer: 81215827

Persoonsgegevens die wij verwerken

All In 1 Fit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een formulier of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die via deze website formulieren verwerkt worden:

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

All In 1 Fit heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via AllIn1Fit@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens via deze website verwerken

All In 1 Fit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Het kunnen verwerken van je bestelling en/of opdracht

Geautomatiseerde besluitvorming

All In 1 Fit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van All In 1 Fit tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

All in 1 Fit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

• Naam: bewaartermijn maximaal 2 jaar, t.b.v. adressering ter informatie

• E-mailadres: bewaartermijn maximaal 2 jaar, t.b.v. mogelijkheid contact opnemen per mail

• Gestuurde email: bewaartermijn maximaal 4 jaar, t.b.v. opzoeken mogelijke historie in klantcommunicatie

Delen van persoonsgegevens met derden

All in 1 Fit deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, is er een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. All In 1 Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

All In 1 Fit gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor geen cookiemelding noodzakelijk is. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door All In 1 Fit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar AllIn1Fit@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . All In 1 Fit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

All In 1 Fit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via AllIn1Fit@outlook.com